Trang chủ Giới thiệu Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ cấu tổ chức

Email In
Hình tập thể Giảng viên khoa Điện - Điện lạnh:

I. Lãnh đạo Khoa
                                                             
               Ths. Lê Quang Huy                       TS. Đỗ Chí Phi                       Ths. Ngô Thị Thanh Bình   
                             Phó Trưởng Khoa                   Phó Trưởng Khoa                       Phó Trưởng Khoa                                                 
 
               
II.   Đội ngũ giảng viên: Số lượng 60 GV cơ hữu + 1 GV thỉnh ging  

1. Bộ môn Điện Công Nghiệp

STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Điện thoại Email Hình ảnh
01 Đỗ Chí Phi TS. kỹ Thuật Điện Phó Khoa 0903648261 dochiphi
@gmail.com
02 Lê Phong Phú Ths Kỹ Thuật Điện Phó Bộ Môn 0903617646 lephongphu302
@gmail.com
lephongphu2000
@yahoo.com
03 Phạm Văn Mạng KS GV 01213486626 pvmang
@yahoo.com.vn
04 Bùi Đông Hải Ths Kỹ Thuật Điện GV 0903155494 donghai234
@yahoo.com
05 Phan Thanh Tú Ths Kỹ Thuật Điện GV 0988476007 thanhtup81
@yahoo.com
06 Đặng Thanh Tùng Ths Kỹ Thuật Điện GV 0985370973 thanhtungktct
@gmail.ocm
07 Nguyễn Thị Uyên Ths SPKT GV 0985565296 uyenspk
@gmail.com
08 Nguyễn Bá Nhạ Ths Kỹ Thuật Điện GV 0902548811 banhabm
@gmail.com
09 Đào Quang Hoàng KS GV 0908464180 daoquanghoang1974
@gmail.com
10 Nguyễn Tấn Thành Ths Kỹ Thuật Điện GV 0919083936 nguyentanthanhspk
@gmail.com
11 Phan Đại Nghĩa Ths Kỹ Thuật Điện Phó Bộ Môn 0986457503 phandainghiamnc
@gmail.com
12 Nguyễn Bảo Quốc Ths Kỹ Thuật Điện GV 0972246635 quocnguyen87dkc
@gmail.com
13 Lê Thành Tâm SĐH Kỹ Thuật Điện   0988114195 tam05spkt
@gmail.com
14 Ngô Bá Việt Ths Kỹ Thuật Điện GV 0907689357 ngobaviet
@gmail.com
15 Nguyễn Văn Hiền Ths Kỹ Thuật Điện GV 0978689289 vanhien99
@gmail.com
16 Nguyễn Văn Lương Minh SĐH Kỹ Thuật Điện GV 01683091004 minh.nguyendkc
@gmail.com
17 Nguyễn Hoàng Linh SĐH Kỹ Thuật Điện GV 01682739879 hoanglinhute
@gmail.com
18 Nguyễn Quang Thông SĐH Kỹ Thuật Điện GV 0908385289 thong_spk
@yahoo.com
19 Trần Văn Luân NCS 
Đài Loan
GV 0933449605 tranvanluan07118
@gmail.com
20 Nguyễn Hoài Phong Ths Kỹ Thuật Điện GV 0937429617 hoaiphong3289
@gmail.com
21 Văn Kinh Luân SĐH Kỹ Thuật Điện GV 0985884935 vankinhluan
@gmail.com
22 Ngô Phi Thường KS GV 0979879901 ngophithuongbk
@gmail.com
23 Phạm Văn Hiệp KS GV 0974197134 hiep08dkc
@gmail.com
24 Phạm Văn Nghĩa Ths Kỹ Thuật Điện GV   nghiaspkt08
@gmail.com
25 Đoàn Quốc Đạt SĐH Kỹ Thuật Điện GV 0907627484 dqdat.dee
@gmail.com
26 Phùng Văn Biển Ths Kỹ Thuật Điện GV 0988209652 phungvanbien150190
@gmail.com
27 Phạm Duy Thanh     0902542090 thanhphamduy88
@gmail.com
28 Phạm Hữu Đức Ths Kỹ Thuật Điện GV 01696264774 ducph106
@gmail.com
             

2. Bộ môn Tự Động Hóa

STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Điện thoại Email Hình ảnh
01 Đặng Đắc Chi TS Trưởng BM 0913131692 dacchi04
@yahoo.com
02 Phạm Văn Thành Ths Tự Động Hóa Trưởng Khoa 0913608313 fthanhct
@yahoo.com
03 Ngô Thị Thanh Bình Ths Tự Động Hóa Phó Khoa 0909993716 ngo.thithanhbinh
@gmail.com
04 Nguyển Thủy Đăng Thanh Ths Tự Động Hóa GV 0908486022 ntdangthanh
@yahoo.com
05 Đoàn Minh Hải Ths Tự Động Hóa GV 0909687054 doanminhhaict
@gmail.com
06 Hồ Thanh Vũ KS GV 0903190096 vungoc20012001
@yahoo.com
08 Cao Hoàng Vũ Ths Tự Động Hóa GV 0932511238 vtdcom
@gmail.com
09 Nguyễn Hoàng Duy SĐH Tự Động Hóa GV 01699785973 duynguyenhoang007
@gmail.com
10 Đặng Ngọc Hưng SĐH Tự Động Hóa GV
TG
01682405564 hungdn.hcmut
@gmail.com
11 Phan Hồng Thiên SĐH Tự Động Hóa GV 0938799680 phanhongthien118
@gmail.com
12 Võ Ngọc Thi SĐH Tự Động Hóa GV 01693965479 thidp1
@gmail.com
13 Cù Minh Phước SĐH Tự Động Hóa GV 01682813763  
14 Nguyễn Văn Tính KS GV 01678843600 vantinh.nguyen1991
@
gmail.com
15 Lê Văn Nhành Sau đại học GV   levannhanh89
@gmail.com

3. Bộ bôn Điện Lanh

STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Điện thoại Email Hình ảnh
01 Lê Quang Huy NCS KT Nhiệt Phó Khoa 0903775152
lehuyctk15
@yahoo.com.vn
 
02 Trường Hồng Anh Ths KT Nhiệt Trưởng Bộ môn 0903344798
anhtruongktct
@yahoo.com
 
03 Nguyễn Hữu Quyền SĐH KT Nhiệt Phó Bộ môn 0909675704
huu_quyen2003
@yahoo.com
04 Lê Đình Trung SĐH KT Nhiệt GV 0918229694
ledinhtrungcaothang
@yahoo.com.vn
05 Nguyễn Văn Bắc SĐH KT Nhiệt GV 0974844033
nguyenvanbacdhcl
@gmail.com
 
06 Ngô Thị Minh Hiếu Ths KT Nhiệt GV 0932377096
minhhieu.ngothi
@gmail.com
07 Nguyễn Thành Luân KS GV 01214266865
nguyenthanhluan.bkdn
@gmail.com
08 Nguyễn Chí Thiện SĐH KT Nhiệt GV 0934718527
thiennguyen14889
@gmail.com
09 Trần Minh Trí SĐH KT Nhiệt GV 01267456741
minhtri200960
@gmail.com
10 Trần Hữu Thương Tín SĐH KT Nhiệt GV 0987950767
trhthtin89
@gmail.com
11 Trần Thị Ngọc Diệp

SĐH

KT Nhiệt

GV 0905214242
ttnd5982
@gmail.com
12 Ngô Minh Tân

KS

KT Nhiệt

GV 0976033003
minhtan09113
@gmail.com
alt
13 Lê Thái Sơn

SĐH

KT Nhiệt

GV 01644597914 lethaisonspkt161
@gmail.com
alt
14 Đặng Thị Trúc Linh

SĐH

KT Nhiệt

GV 01677733030 dangtruclinh77
@gmail.com
alt
15 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN

SĐH

KT Nhiệt

GV 01203320800 phucnguyennguyen93
@gmail.com
16 NGUYỄN MINH HẠ KS KT N hiệt GV 0905308577 minhhabt.nguyen
@gmail.com
17 TRẦN QUANG DANH

SĐH

KT Nhiệt

GV 01639314909 tranquangdanh2702
@gmail.com
18 LÊ THANH ĐẠT KS KT Nhiệt GV 0974171947 t.dat2193
@gmail.com
19 NGUYỄN-T-TRỌNG TUẤN KS KT Nhiệt GV 0988861146 tuanspkt147
@gmail.com